La Festa del Modernisme

de la Colònia Güell

L'associació La Colònia Modernista

és una entitat sense ànim de lucre creada per  promoure el llegat històric, cultural i artístic dels homes i les dones de la Colònia Güell.

Una de les principals formes que han servit per promoure i dónar a conèixer el llegat històric i cultural de la Colònia Güell ha estat a través de la coneguda Festa del Modernisme.

Després de 16 anys, l'Associació ha conseguit diversos reconeixements per la seva tasca i que la Festa ja sigui un esdeveniment consolidat més enllà de l'àmbit local,  ja que ha sigut una festa pionera en la recreació històrica del món obrer i modernista.

La Festa del Modernisme de la Colònia Güell recrea teatralment, al carrer, escenes de la vida de la Colònia d’ara fa cent anys.

Aquesta recreació és tractada amb un context festiu i se situa el marc incomparable de l’arquitectura modernista pròpia de la Colònia.

La Festa del Modernisme de la Colònia Güell

ha estat inclosa en el cens de Festes Locals d'InterèsTurístic

 

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat