Fotografies:

Carlos Frias

Fotografies:

Jaume Pagès

Fotografia:

Joana Andreu Cardús

Recital de:

Agustí Sancho artista de la Colònia

Fotografies:

M. Teresa Robles

Fotografies:

Antoni Mañosas

Fotografies:

Rafael Obiol Panzuela

Fotografies:

Farners Casas Fontcuberta

Fotografies:

José Antonio Albert

Fotografies:

Josep Miquel Casasampere

Fotografies: Joan Lluís Belsa

Imatges del acte d'Inauguració de la

18ª Festa del Modernisme de la Colònia Güell

Fotografies: José Antonio Albert

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

  • https://www.facebook.com/lacolonia.m
  • https://twitter.com/LaColoniamodern
  • https://www.instagram.com/coloniamod

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat