Per Fer ús de les imatges en

Mitjans Audiovisuals o escrits,

cal el vist-i plau de l'autor o de

l'Entitat Associació La Colònia Modernista